เอกสารและข้อมูลการยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา F1-VISA (USA)


          ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดกว้างสำหรับบุคคลต่างชาติที่เดินทางมาสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการศึกษา ก่อนทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าผู้สมัครที่เป็นนักเรียนทุกท่านจะต้องได้รับการตอบรับให้เข้ารับการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการตอบรับ ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารยืนยันให้กับผู้สมัครแต่ละท่าน เพื่อนำมาใช้ยื่นประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน

รายละเอียดและคุณสมบัติของวีซ่าแต่ละประเภท
วีซ่า F-1
วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าเรียนในสหรัฐอเมริกาตามสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองแล้วเช่น วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา หรือโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอนุมัติ ท่านต้องมีวีซ่าประเภท F-1 รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรอื่นๆ ที่มากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ต้องใช้วีซ่าประเภท F-1 เช่นกัน

วีซ่า M-1
ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษาในด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ หรือเข้าฝึกอบรมใดๆที่จัดโดยสถาบันในสหรัฐอเมริกา ท่านจะต้องมีวีซ่าประเภท M-1

VISA นักเรียนอเมริกา (F1-VISA) USA ท่านลูกค้าที่มีความต้องการยื่นขอคำร้องขอ F1-VISA จะต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดตามที่ทางเราได้แจ้งไว้ เพื่อไปสัมภาษณ์ VISA ที่สถานทูตอเมริกา ทางเราจะกรอกแบบฟอร์ม VISA และทำการนัดสัมภาษณ์ให้ท่านลูกค้าเอง โดยทางเราจะเสนอวันและเวลานัดสัมภาษณ์ให้ท่านลูกค้า เพื่อให้ท่านลูกค้าได้เลือกวันและเวลาที่สะดวก เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องเตรียมของนักเรียน

 • Passport ตัวจริง  และ ตัวถ่ายเอกสาร
 • สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ( ถ่ายเอกสาร )
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( กรณีถ้าเคยเปลี่ยน )
 • ใบสมรส – ใบหย่า ( กรณีถ้าเคยสมรส หรือ หย่าร้าง )
 • รูปถ่าย 2*2 นิ้ว พื้นหลังภาพเป็นสีขาว หน้าตรง ไม่ปกปิดใบหู พร้อมไฟล์ภาพ  ( ภาพถ่ายต้องไม่เกิน 2 เดือน )
 • ใบรับรองการทำงาน , นิติบุคคล , ใบจดทะเบียนบริษัท ( สำหรับท่านที่ทำงาน )
 • เอกสาร Transcript จากสถาบันที่เรียนจบมา  ( ภาษาอังกฤษ )


ผู้ติดตาม  ( สปอนเซอร์ )
- คู่สมรสและ/หรือบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี (ที่มีสถานภาพโสด) สามารถขอวีซ่าเพื่อติดตามผู้ถือวีซ่าหลักไปพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ แต่อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าผู้ปกครองของผู้ถือวีซ่าประเภท F หรือ M จะไม่มีสิทธิ์ในการขอวีซ่าติดตามนี้ได้
- สมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้มีความประสงค์จะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริการ่วมกับผู้ถือวีซ่าหลัก แต่ต้องการไปเยี่ยมเพียงเพื่อการพักผ่อนเท่านั้น สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเยี่ยมเยียน (B-2) ได้
- คู่สมรสและผู้ติดตามจะไม่สามารถทำงานระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ขณะที่ถือวีซ่าผู้ติดติดตามประเภท F หรือ M ในกรณีที่คู่สมรส/บุตรของท่านมีความประสงค์จะทำงาน จะต้องขอยื่นขอวีซ่าสำหรับการทำงานให้ถูกประเภท

เอกสารของผู้สนับสนุนทางการเงินหรือผู้ติดตาม ( ผู้ปกครอง ,พ่อ แม่ ,สปอนเซอร์ )

 • หนังสือรับรองการทำงาน , ใบจดทะเบียนบริษัท , นิติบุคคล  ( ของสปอนเซอร์ )
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน  ต้องมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาท ขึ้นไป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ
 • หลักทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด ที่ดิน รถ หุ้น กองทุน ฯลฯ
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( กรณีถ้าเคยเปลี่ยน )
 • ใบสมรส – ใบหย่า ( กรณีถ้าเคยสมรส หรือ หย่าร้าง )
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุ วัน เวลา

ค่าบริการในการดำเนินการ

 - ค่าบริการ F1-VISA ค่าบริการ   12,000  บาท
หมายเหตุ : ค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียม VISA ของทางสถานทูตที่ท่านลูกค้าต้องชำระเพิ่มเติม และราคาค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางสถานทูตกำหนดมารวมถึงค่าเงิน

สอบถามรายละเอียดโทร : 096 656 2419 ,
CALLCENTER : 02-5890227

EMAIL : wisdomworldandtravel@gmail.com
        

  ID : sammiie