VISA K1 USA  ( วีซ่าคู่หมั้น-วีซ่าแต่งงาน )

          VISA K1 USA คือ วีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้ชาวอเมริกัน สามารถนำคู่รัก (คู่หมั้น) ของชาวอเมริกันที่เป็นชาวต่างชาติ (ไทย) ไปสมรสกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา วีซ่าประเภท K1 มีจุดประสงค์หลักอย่างเดียวคือ เพื่อสำหรับคู่หมั้น ซึ่งไม่ได้หมายถึงภรรยาในฐานะสมรสแล้วกับชาวอเมริกัน คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภท K3 ซึ่งหมายถึงวีซ่าคู่สมรส

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอ VISA 

 • หนังสือเดินทาง ( PASSPORT ) ที่สามารถใช้เดินทางไปยังต่างประเทศและมีอายุอย่างน้อย 8 เดือนขึ้นไป
 • สูติบัตร ต้องลงตราประทับหรือมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่งานทะเบียน หรือคัดสำเนาจากรายการทะเบียนราษฎร์ * ในกรณีที่ไม่สามารถนำสตูิบัตรมายื่น กรุณายื่นหนังสือรับรองสถานที่เกิด ทะเบียนบ้าน และบัตร ประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานชั้นรอง
 • เอกสารที่แสดงการรับบุตรบุญธรรม ( กรณีถ้ามี )
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำเป็นต้องยื่นใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลทั้งหมดของท่าน หรือผู้ยื่นคำร้อง ตลอดจนบิดา มารดาของผู้สมัคร หรือบุตรธิดาที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หนังสือรับรองบุคคลคนเดียวกันที่มีการรับรองชื่อ- นามสกุลทั้งหมดสามารถใช้ยื่นแทนใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • ใบทะเบียน-สำเนาบัตรประชาชน ในส่วนของสำเนาบัตรประชาชนใช้ทั้งสำเนาตัวจริงและสำเนาถ่ายเอกสาร
 • ทะเบียนสมรส ทั้งผู้ยื่นคำร้องและผู้สมัครวีซ่า ต้องยื่นทะเบียนสมรสทุกใบ ทั้งของครั้งก่อนและของปัจจุบัน *กรณีวีซ่าบุตรธิดาประเภท K2 ที่ติดตามไปภายหลัง หรือวีซ่าบุตรธิดาประเภท K4 ผู้สมัครต้องยื่นทะเบียน สมรสระหว่างบิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิดกับผู้ยื่นคำร้อง ทั้งนี้ บิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิดและผู้ยื่นคำร้องจำเป็นต้องยื่นหลักฐานการสิ้นสุดการสมรสครั้งก่อนๆ ด้วย
 • เอกสารสิ้นสุดการสมรส หากทั้งงผู้ยื่นคำร้องและผู้สมัครวีซ่าเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ท่านจำเป็นต้องยื่น หลักฐานแสดงการสิ้นสุดสถานภาพสมรสในครั้งก่อน *อาทิใบมรณบัตรของคู่สมรสคนก่อน หรือทะเบียนหย่า หรือ หลักฐานแสดงว่าการสมรสของท่านนั้นเป็นโฆษะกรรม กรณีวีซ่าบุตรธิดาประเภท K2 ที่ติดตามไปภายหลัง หรือวีซ่าบุตรธิดาประเภท K4 ผู้สมัครต้องยื่นทะเบียน สมรสระหว่างบิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิดกับผู้ยื่นคำร้อง ทั้งนี้ บิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิดและผู้ยื่นคำร้องจำเป็นต้อง ยื่นหลักฐานการสิ้นสุดการสมรสครั้งก่อนๆ ด้วย
 • หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (หรือที่เรียกว่าหนังสือรับรองสถานภาพโสด) ผู้สมัครวีซ่าประเภทคู่หมั้น (K VISA) ควรยื่นหนังสือรับรองสถานภาพสมรสที่ออกโดยสำนักงานเขต (ที่ว่าการอำเภอ) หนังสือนั้นควรระบุการ ตรวจสอบบันทึกฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว
 • บันทึกประวัติที่เกี่ยวกับการเข้าเมือง หากท่านเคยถูกปฏิเสธการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเคยยื่นคำร้องขอ ต่อระยะเวลาพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกา เปลี่ยนแปลงสถานภาพของการเข้าเมือง สมัครขอลี้ภัย ถูกเนรเทศ หรือ ถูกอนุมัติให้ออกนอกประเทศสหรัฐฯ โดยสมัครใจ กรุณายื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงความมั่นคงแห่ง มาตุภูมิด้วย

 

เอกสารเพิ่มเติมในการดำเนินการ

 • รูปถ่าย รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง 2 ใบ ไม่ปกปิดใบหู พื้นหลังสีขาว ขนาด 2*2 นิ้ว
 • แบบฟอร์ม DS-2001
 • ใบยืนยันการกรอกแบบฟอร์ม DS-160
 • ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้น ( K VISA )
 • ใบยืนยันการลงทะเบียนของระบบ GSS ผู้สมัครวีซ่าจำเป็นต้องสร้างโปรไฟล์ของตนเองเพื่อลงทะเบียนที่อยู่ จัดส่งเอกสารกับทางระบบของ GSS พิมพ์แผ่นวิธีการชำระเงินของจีเอสเอส และใบรับฝากเงินของเบย์แบงค์จากหน้าโปรไฟล์ของท่าน เพราะท่านจะต้องมีเอกสารเหล่านี้ ในการชำระเงิน
 • หนังสือค้ำประกันทางการเงิน ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครและบุตรธิดา (ถ้ามี) เพื่อป้องกันการเป็นภาระทางสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หนังสือรับรองความประพฤติจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ผู้สมัครที่มีอายุ16 ปี ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือ รับรองความประพฤติจาก(1) กรมตำรวจของประเทศที่ผู้สมัครถือสัญชาติ(2) ประเทศที่ผู้สมัครกำลังพำนักอยู่ ในขณะดำเนินเรื่องขอวีซ่า หากพำนักเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป (3) จากทุกประเทศที่เคยพำนักเป็นเวลา 12 เดือนขึ้นไป และ (4) จากกรมตำรวจของประเทศที่ผู้สมัครเคยต้องคดีโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าว หนังสือรับรองความประพฤติจะต้องครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องที่ผู้สมัครพำนักอยู่ที่ใดก็ตาม

 

เอกสารต้นฉบับด้านล่างนี้ต้องนำมาแสดงในวันสัมภาษณ์

 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้สมัครวีซ่าเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเดิมทุกเล่มมาแสดง หรือยื่นใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายโดยเฉพาะหนังสือเดินทางที่มี การประทับตราวีซ่าของสหรัฐฯ หรือใช้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ผู้สมัครวีซ่าจำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครวีซ่าและผู้ยื่นคำร้องขณะเข้ารับสัมภาษณ์ (ยกเว้นผู้สมัครวีซ่าเพื่อการทำงาน) หลักฐานเช่น รูปถ่าย จดหมายอีเมล รวมถึงหลักฐาน ใดๆ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ยื่นคำร้อง หมายเหตุ ผู้ยื่นคำร้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาแสดงตน ในวันสัมภาษณ์และหากไม่แสดงหลักฐานนั้นๆ อาจส่งผลให้การพิจารณาเคสของท่านล่าช้า
 • ผลการตรวจสุขภาพ มาพร้อมการนัด สัมภาษณ์วีซ่าประเภทคู่หมั้น (K VISA) เนื่องจากวีซ่าจะถูกกำหนดให้มีอายุเท่ากับอายุของผลตรวจสุขภาพ ผู้สมัครไม่ควรขอนัดสัมภาษณ์เร็วเกินไป เพราะผลตรวจสุขภาพนั้นอาจหมดอายุก่อนวันที่ท่านคาดหวังจะเดินทางอนึ่ง สถานทตู ฯ จะไม่ทำการสัมภาษณ์วีซ่าท่าน หากท่านไม่มีผลการตรวจสุขภาพมาแสดงในวันนัดสัมภาษณ์

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครวีซ่าประเภท K 1
      โปรดอย่าจดทะเบียนสมรสกับคู่หมั้นของท่านก่อนที่ท่านจะได้รับวีซ่าและได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ตามกฏหมาย ผู้สมัครวีซ่าประเภทคู่หมั้น ( K 1 VISA ) นั้นต้องคงสถานภาพโสดตลอดระยะเวลาที่ดำเนินเรื่อง หากท่านจดทะเบียนสมรสแม้แต่ กับคู่หมั้นของท่าน คำร้องจะถูกยกเลิกและไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ หากท่านจดทะเบียนสมรสก่อนเข้าประเทศ สหรัฐอเมริกา ใบสมัครวีซ่าคู่หมั้นจะถูกยกเลิกและผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นคำร้องขอดำเนินเรื่องใหม่ในแบบประเภทคู่สมรสแทน

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครวีซ่าประเภท K 3
      วีซ่าประเภท K 3 คือวีซ่าประเภทคู่สมรสของชาวอเมริกัน ผู้สมัครวีซ่าประเภท K 3 นั้น ได้จดทะเบียนสมรสแล้วกับผู้ยื่นคำร้อง

 


สอบถามรายละเอียดโทร : 0966562419
CALLCENTER : 02 589 0227 

EMAIL : wisdomworldandtravel@gmail.com
         

  ID : sammiie