วีซ่าแคนนาดา ,VISA (Canada)

ประเทศแคนาดา ประกอบด้วยรัฐ 10 รัฐ และดินแดน 3 แห่ง และปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ แคนาดาเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่เเละเป็นประเทศที่น่าไปเที่ยวที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ ครอบคลุมภูเขาเเละป่าไม้ที่สวยงาม เมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐอัลเบอร์ต้า,คาลการีตั้งอยู่ระหว่างแคนาดาเชิงเขาเทือกเขาร็อกกี้ มีการขุดพบน้ำมันในช่วงต้นทศวรรษ 1900 ทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา เเละเป็นเมืองที่สงบ น่าอยู่อีกเมืองหนึ่ง เเละมีทะเลสาบเลกหลุยส์ เป็นทะเลสาบที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,700 เมตร ผิวน้ำในทะเลสาบนิ่งเป็นสีเขียวมรกต ล้อมรอบไปด้วยป่าสน มีฉากหลังเป็นท้องฟ้าและเทือกเขาสูงชันลดหลั่นกันไป ความงามราวกับภาพวาด

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่าแคนนาดา (ท่องเที่ยว)

 1.  Passport มีอายุการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 2.  รูปถ่ายสี  3.5 * 4.5 cm. 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว

 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประชาชน

 4.  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 5.  สำเนาทะเบียนสมรส-สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)

 6.  สำเนา Statement การเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

 7. ตั๋วเครื่องบิน  , ที่พัก โรงแรม

 8. จดหมายเชิญจากประเทศแคนนาดา

หมายเหตุ : ใช้เวลาในการยื่นรวมการทำเอกสารประมาณ 15 วันทำการเป็นอย่างน้อย และเอกสารที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

** สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สมัครได้ **

ค่าธรรมเนียมสถานทูตวีซ่าท่องเที่ยว

 1.ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 5,000 บาท

 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตเท่านั้น

ค่าบริการในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนนาดา

1. ค่าบริการแบบทั่วไปท่องเที่ยว / ธุรกิจ  8,900 บาท / ท่าน (ระยะเวลาในการดำเนินการ 3-7 วัน ไม่รวมระยะที่ยื่นกับทางสถานทูต) 

2.ค่าบริการแบบรับรองทัวร์  15,000 บาท / ท่าน (ระยะเวลาในการดำเนินการ 3-7 วัน ไม่รวมระยะที่ยื่นกับทางสถานทูต)

 หมายเหตุ : มีบริการรับยื่นเอกสารแทนผู้สมัคร โดยคิดค่าบริการ 1,000 บาท / ท่าน และใช้เวลายื่นอย่างน้อย 15 วัน

 

สอบถามรายละเอียดโทร : 0966562419 

CALLCENTER : 02 589 0227

EMAIL : wisdomworldandtravel@gmail.com