วีซ่าออสเตรเลีย (AUSTRALIA)


       ประเทศออสเตรเลีย (Australia) เป็นประเทศที่มึชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องของการท่องเที่ยว และการศึกษา ออสเตรเลีย มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น Opera House, Blue Mountain ส่วนในเรื่องของการศึกษา ออสเตรเลีย มีมหาวิทยาลัยระดับ Top 100 อยู่เป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น The University of Sydney, Australian National University, The University of Melbourne นอกจากนี้ยังมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษ อีกมากมายทั้ง สถาบันของรัฐ และ เอกชน และที่สำคัญถ้าถาม educatepark.com ว่า นักเรียนไทยหาข้อมูลไปเรียนไปเรียนต่อที่ไหนมากที่สุด แน่นอนครับ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย คือ อันดับ 1 ครับ 

    เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่า  
 1. Passport หนังสือเดินทาง
 2. รูปถ่ายสี 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประชาชน ,ใบสมรส-ใบหย่า ,ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 4. ใบรับรองการทำงาน ,ใบจดทะเบียนบริษัท
 5. Statement ธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน 
 6. สำเนาใบจบการศึกษา หรือ ใบรับรองการศึกษา
 8. ใบจองโรงแรม หรือ ที่พัก
 9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ                                                                                                                                                                                                                                                                 
ค่าบริการในการยื่นขอ VISA  

ค่าบริการในการดำเนินการยื่นขอวีซ่า เริ่มต้นที่  8,900 – 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทที่ท่านยื่นและความยากง่าย

**ท่านใดที่เอกสารไม่แน่นหรือไม่เข้าใจขั้นตอนการยื่นสามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาแนวทางในการยื่นได้**


ค่าธรรมเนียม VISA

ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการยื่นขอวีซ่า ราคา  5,500 บาท

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางสถานทูตกำหนดมารวมถึงค่าเงินต่างประเทศ รวมถึงการเข้าออกแบบต่อครั้งและไม่จำกัดครั้ง ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

สอบถามรายละเอียดโทร : 0966562419  (คุณแซม)
CALLCENTER : 02 589 0227

EMAIL : wisdomworldandtravel@gmail.com
 

  

  ID : sammiie