VISA ท่องเที่ยว (Germany)


     สำหรับผู้เดินทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในเยอรมันต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน ไม่ใช่ วีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอ VISA


1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2. จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือญาติที่ถือสัญชาติเยอรมัน
3. ใบรับรองการทำงาน,ใบลา ถึงสถานทูตเป็น ภาษาอังกฤษ
5. สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการเงิน แสตรทเม้น , การันตีธนาคาร
7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน  วันไป-วันกลับ
8. ใบคอนเฟิร์มโรงแรม ที่พัก
9. ใบสมรส , ใบหย่า , ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
10. รูปถ่ายสี 2 ใบ 3.5 - 4.5 CM

ค่าบริการและค่าธรรมเนียม


ค่าบริการในการดำเนินการ ( ภายใน 7 - 10 วัน )    
ราคา :  8,000 บาท
ค่าบริการในการดำเนินการ แบบเร่งด่วน (  ภายใน 3 - 5 วัน  ) 
ราคา : 15,000 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ราคา : 3,500-4,000 บาท


สอบถามรายละเอียดโทร : (คุณแซม) 096-6562419
CALLCENTER : 02 589 0227  

EMAIL : wisdomworldandtravel@gmail.com
 

  ID : sammiie