Standard Vistor Visa (วีซ่าอังกฤษ U.K.)


       Standard Vistor VISA หรือ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษนั้นเป็นวีซ่าสำหรับท่านที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเยี่ยมเยือนบุคคลรู้จักใน UK , คนในครอบครัว , เพื่อน ซึ่งวีซ่าประเภทนี้จะอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศได้ครั้งเดียว หรือ หลายครั้งก็ได้ โดยปกติ วีซ่าประเภทนี้จะไม่อนุญาตให้ทำงานและไม่สามารถขอต่อวีซ่าที่อังกฤษได้ และส่วนใหญ่จะมีอายุวีซ่า 6 เดือน แต่ผู้ขอวีซ่าสามารถเลือกขอวีซ่าเข้าอายุการใช้งาน 2 , 5 , 10 ปีก็ได้ แต่ค่าธรรมเนียมก็จะสูงขึ้นตามระยะเวลาด้วย

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว U.K.
1) หนังสือเดินทาง (Passport)
2) ใบรับรองการทำงาน หรือ จดทะเบียนบริษัท
3) สำเนา Statement , ใบการันตีการเงิน
4) จดหมายเชิญ ,โปรแกรมทัวร์ กรณีซื้อทัวร์ไปเที่ยว
5) ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
6) ใบจองที่โรงแรม , ที่พัก 
7) ใบสมรส ,ใบหย่า ,ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
8) รูปถ่าย 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว

ค่าบริการในการดำเนินการ
1. ค่าบริการแบบธรรมดา  8,900 บาท
(ระยะเวลาทำเอกสาร 3-5 วันทำการ + ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า UK  15 วัน)
2. ค่าบริการแบบพิเศษ (รับรอง)  15,000 บาท
(ระยะเวลาทำเอกสาร 3 วันทำการ + ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า UK 15 วัน)
3. ค่าบริการเสริม ทำแบบเร่งด่วน 5 วันรู้ผลวีซ่า คิดเพิ่มประมาณ 8,800 บาท ( ชำระกับทางสถานทูต )
หมายเหตุ : กรณียื่นแบบเร่งด่วน ราคาอาจขึ้น-ลง ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตกำหนดมา

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว (U.K.)

วีซ่าท่องเที่ยว เข้า-ออก 1 ครั้ง หรือ หลายครั้งภายใน 6 เดือน    
ราคา  5,500  บาท

วีซ่าท่องเที่ยว เข้า-ออก หลายครั้ง ภายใน 2 ปี
ราคา  18,000  บาท

หมายเหตุ : ผู้ขอวีซ่าจะควรเลือกประเภทวีซ่าให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเดินทางของตนเอง เพื่อให้การขอวีซ่าไม่เกิดปัญหา และกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้ขอวีซ่าเองด้วย รวมถึงคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป


สอบถามรายละเอียดโทร : 096-6562419
CALLCENTER : 02-5890227

 ID : gwv9696   ID : sammiie