SCHENGEN VISA , วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป


     SCHENGEN VISA เป็นวีซ่าที่ใช้สำหรับประเทศแถบทวีปยุโรปที่เป็นสมาชิก SCHENGEN VISA เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการพักผ่อน ต้องการที่เดินทางไปเที่ยวยุโรปหลายประเทศต่อเนื่องกันใน ทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเซงเก้น
ข้อดีของการทำ SCHENGEN VISA จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง SCHENGEN VISA ก็สามารถ เข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก SCHENGEN สำหรับ SCHENGEN VISA นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเป็น ประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป

ประเทศในกลุ่มเชงเก้นมีดังนี้
วีซ่าเชงเก้น เป็นวีซ่าที่ใช้สำหรับการเดินทางระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน ขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน สำหรับกลุ่ม 26 ประเทศในแถบยุโรปที่สามารถเดินทางเข้า-ออกระหว่างพรมแดนได้ โดยไม่ต้องตรวจวีซ่าที่ชายของแต่ละประเทศอีก หรืออาจจะมีตามสถานการณ์ ทั้งหมดอยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement) ใช้เวลา 3 – 7 วันทำการก็ได้เล่มคืนแล้ว โดย 26 ประเทศเชงเก้นได้


ประเภท A เป็นวีซ่าทรานซิส กรณีพลเมืองนอกเขตเชงเก้นเดินทาง ทางอากาศ และมีการ STOP-OVER หรือแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในประเทศที่เป็นเชงเก้นที่เครื่องบินจะบินไปยังประเทศที่ 3 แต่ถ้าไม่ได้ออกสนามบินก็ไม่ต้องขอวีซ่าประเทศนี้
ประเภท B เป็นวีซ่าทรานซิส จะออกให้กับบุคคลซึ่งเดินทางผ่านประเทศเชงเก้น ประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งประเทศก่อนจะเดินทาง ต่อไปยังประเทศที่ 3 (ไม่ได้เป็น VISA-FREE สำหรับปลายทาง และไม่ใช่เชงเก้น) เช่น คนไทยต้องการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา (ต้องมีวีซ่าอเมริกา) หากแวะผ่านยุโรปสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ อาจเดินทางผ่าน 1 ครั้ง 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นในกรณีพิเศษ ระยะเวลาเดินทางผ่านแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 5 วัน
วีซ่าเชงเก้นประเภท C วีซ่าพำนักระยะสั้น (Short-term stay) ส่วนใหญ่แล้วจะขอวีซ่าประเภทนี้กัน รวมถึงการท่องเที่ยวด้วย จะออกให้เดินทาง 1 หรือ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้น โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป แต่ไม่เกิน 90 วัน ในระยะเวลา 6 เดือน
วีซ่าเชงเก้นประเภท D เป็นวีซ่าแบบ Long Stay เข้าได้แค่ประเทศที่ขออยู่เกิน 90 วันเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปประเทศระหว่างกลุ่มเชงเก้นด้วยกันได้หรือไม่ ก็แล้วแต่กฎระเบียบแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกัน ทั้งที่พลเมืองจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก้นจะต้องใช้วีซ่าทั้งสามประเภทเหมือนกัน
หมายเหตุ : SCHENGEN VISA อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศในกลุ่ม และข้อบังคับกฎหมายในแต่ประเทศไม่เหมือนกัน


เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอวีซ่า เซงเก้น (SCHENGEN)
1. หนังสือเดินทาง (Passport), รูปถ่าย 3.5*4.5
2. จดหมายเชิญ (ถ้ามี) *กรณีเยี่ยมเยือน
3. จดหมายรับรองการทำงาน, ใบลา ถึงสถานทูต
4. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน , การันตีการเงิน
6. ใบคอนเฟิร์มโรงแรม ที่พัก , ตั๋วบิน
7. ใบสมรส , ใบหย่า , ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
**ผู้เดินทางต้องยื่นเอกสารการขอวีซ่าเอง เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ**

Document for apply visa

1. Passport 

2. Invitation letter

3. Work certificate

4. Company Certificate of Registration

5. Identification card and Register home

6. Bank Statement 6 month

7. Document For Booking Hotel

8. Travel Insurance

9. Photos 3.5*4.5 

10. Marriage Certificate , Divorce Certificate , Certificate of Name change

ค่าบริการในการดำเนินการยื่นขอ SCHENGEN VISA

  • ค่าบริการเริ่มต้น เพียง  8,900 - 15,000 บาท  (แล้วแต่กรณี , ประเทศ)                      
    ค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียม VISA ของทางสถานทูตที่ท่านลูกค้าต้องชำระเพิ่มเติม

ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าและค่าธรรมเนียมในการนัดหมายก่อนเพื่อทำนัดหมายในการเข้าไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูต


ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น  (ไม่เกิน 90 วัน)
   ราคา  : 3,500  - 4,500 บาท (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
หมายเหตุ : ราคาค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ,ค่าเงินและทางสถานทูตกำหนดมารวมถึงค่าเงิน

**ประเทศที่ต้องยื่นแยก คือ โครเอเชีย , ออสเตรีย**

สอบถามรายละเอียดโทร : 096-6562419
CALLCENTER : 02-5890227  

EMAIL : wisdomworldandtravel@gmail.com
 

สนใจสอบถามข้อมูล เพียง คลิ๊ก ! ID LINE

  ID : gwv9696      ID : sammiie